СК Форте — страховая компания

Ласкаво просимо на сайт страхової компанії «ФОРТЕ»

Тут Ви можете ознайомитись з широким асортиментом страхових продуктів, які пропонує наша компанія, а також отримати іншу докладну інформацію про діяльність компанії «ФОРТЕ» та її послуги.

Фахівцями «ФОРТЕ» розроблені і постійно удосконалюють унікальні програми по ключових видів страхування —страхування від нещасного випадку, страхування майна, страхування побутової техніки і іншим.

Якщо Ви бажаєте оформити страховку — наші фахівці проконсультують Вас з будь -яких питань.

Страхування в «ФОРТЕ» відрізняється довірливими відносинами з нашими Клієнтами. Це індивідуальний підхід до кожного Клієнта і неухильне виконання взятих на себе зобов'язань.

Наша робота - це надання якісних послуг для наших клієнтів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ФОРТЕ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34615026

3. Місцезнаходження: 03141 місто Київ, вулиця Солом'янська. буд. 33

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-74-62, (044) 594-74-62

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://forte-ic.com/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

24.04.2017 року річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Протокол № 1 вiд 24.04.2017 р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення протягом не бiльш як одного року з дати цих Зборiв. Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000 (п'ятcот мiльйонiв) грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 246 006 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 203,25 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента - 15 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували "за" прийняття рiшення - 15 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Чорний М.М.

25.04.2017

Наши партнеры

 
 
Home Головна Новости Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.04.2017р.