СК Форте — страховая компания

Річні Загальні збори акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 34615026, місцезнаходження: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  24 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 3.

 

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 01/17 від 07.03.2017 р.).

 

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1)Обрання членів лічильної комісії.

2)Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.

3)Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.

4)Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПрАТ «СК «ФОРТЕ» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5)Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ФОРТЕ» за результатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6)Розгляд Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ «СК «ФОРТЕ» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7)Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ФОРТЕ» за результатами діяльності у 2016 р. 

8)Розподіл прибутку та збитків ПрАТ «СК «ФОРТЕ» за результатами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів.   

9)Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «СК «ФОРТЕ». 

10) Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПрАТ «СК «ФОРТЕ».

11) Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «СК «ФОРТЕ».

12) Про обрання ревізора ПрАТ «СК «ФОРТЕ».

13)Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

14) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції

15Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.

16) Припинення повноважень лічильної комісії.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Данилова Тетяна Анатоліївна.

Член  Лічильної комісії – Бутковська Ольга Андріївна.

2.1.  Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь  - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.                                                               

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування  засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3.1. Обрати Головуючим Зборів Топоркова Юрія Сергійовича.

3.2. Обрати секретарем Чорного Миколу Миколайовича. 

4.1. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити.

6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 49 184 804,03 грн.

8.2. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2017 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2017 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 24.04.2017 р.

10.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради.

10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради.

10.4. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами згідно штатного розкладу.

11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства.

11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 24.04.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 24.04.2017 р.

12.1. Обрати Ревізора Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13.1. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

14.1. У зв’язку зі зміною Ревізійної комісії на Ревізора внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

15.1. Визначити Голову Правління Товариства  уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення. 

15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства провести державну реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

16.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Данилової Т.А. та Бутковської О.А. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://forte-ic.com/ua/

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 33, оф. 3, а в день проведення Річних Загальних  зборів акціонерів –  за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Чорний М.М. Телефон для довідок: (044) 594-74-62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

246006

371044

Основні засоби  

373

228

Довгострокові фінансові інвестиції  

5165

5165

Запаси 

-

1

Сумарна дебіторська заборгованість  

126549

80583

Грошові кошти та їх еквіваленти 

26

48090

Нерозподілений прибуток 

-49185

3

Власний капітал 

15491

64676

Статутний капітал 

15000

15000

Довгострокові зобов'язання 

46831

73249

Поточні зобов'язання 

183684

233119

Чистий прибуток (збиток) 

-49185

3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

15000

15000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

38

Наглядова Рада Товариства

 

Home Новости компании Річні Загальні збори акціонерів Товариства