СК Форте — страховая компания

Добро пожаловать на сайт страховой компании «ФОРТЕ»

Здесь Вы можете ознакомиться с широким ассортиментом страховых продуктов, которые предлагает наша компания, а также получить другую подробную информацию о деятельности компании «ФОРТЕ» и ее услугах.

Специалистами «ФОРТЕ» разработаны и постоянно совершенствуются уникальные программы по ключевым видам страхования - страхованию от несчастного случая, страхованию имущества, страхованию бытовой техники и другим.

Если Вы хотите оформить страховку - наши специалисты проконсультируют Вас по любым возникшим вопросам.

Страхование в «ФОРТЕ» отличается доверительными отношениями с нашими Клиентами. Это индивидуальный подход к каждому Клиенту и неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств.

Наша работа – это предоставление качественных услуг для наших клиентов.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.08.2019р.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

12.08.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Чорний М.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Форте"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            87548 м. Маріуполь, Зелінського, 41/41А, офіс 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            34615026

5. Міжміський код та телефон, факс

            0629409883, 0629409883

6. Адреса електронної пошти

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://forte-ic.com/

12.08.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.08.2019

припинено повноваження

Голова Правління

Чорний Микола Миколайович

34615026

8,62

Зміст інформації:

12.08.2019  р.,  Наглядовою  радою    ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ФОРТЕ" (надалі -Товариство),  у зв'язку з закiнченням  строку  дії  повноважень  Голови  Правління  Товариства,  прийнято  рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради No 03 вiд 12.08.2019 р.) про припинення повноважень Голови Правлiння Товариства Чорного Миколи Миколайовича. Розмір частки, якою володіє посодова особа у статутному капiталi емiтента (у відсотках)  - 8,62%.  Посадова особа обiймала посаду Голови Правління Товариства з 05 серпня  2016 року (3 роки). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Чорний М.М.,  не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.  

12.08.2019

обрано

Голова Правління

Чорний Микола Миколайович

34615026

8,62

Зміст інформації:

12.08.2019  р.,  Наглядовою  радою  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА  КОМПАНІЯ  " ФОРТЕ"  (надалі-Товариство),  прийнято рiшення  (Протокол  засiдання  Наглядової  ради    No  03   вiд  12.08.2019  р.)  про  обрання  (подовження  терміну  дії  повноважень)  Голови  Правлiння  Товариства  Чорного Миколу Миколайовича, у зв'язку та на підставі положень Статуту Товариства. Особу обрано строком на 3 (три) роки. Розмір частки, якою володіє посодова особа  у статутному капiталi емiтента (у відсотках) - 8,62%. Iншi посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Фінансовий директор ТОВ "Альянс Трейд Фуд" , Голова Правлiння ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА  КОМПАНІЯ  " ФОРТЕ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Чорний М.М.,  не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.08.2019р. (підписано ЕЦП)

 

 

Наши партнеры

 
 
Home Новости Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 12.08.2019р.