СК Форте — страховая компания

Добро пожаловать на сайт страховой компании «ФОРТЕ»

Здесь Вы можете ознакомиться с широким ассортиментом страховых продуктов, которые предлагает наша компания, а также получить другую подробную информацию о деятельности компании «ФОРТЕ» и ее услугах.

Специалистами «ФОРТЕ» разработаны и постоянно совершенствуются уникальные программы по ключевым видам страхования - страхованию от несчастного случая, страхованию имущества, страхованию бытовой техники и другим.

Если Вы хотите оформить страховку - наши специалисты проконсультируют Вас по любым возникшим вопросам.

Страхование в «ФОРТЕ» отличается доверительными отношениями с нашими Клиентами. Это индивидуальный подход к каждому Клиенту и неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств.

Наша работа – это предоставление качественных услуг для наших клиентов.

Повідомлення про Загальні Збори акціонерів 19 квітня 2019

Шановні акціонери!

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 34615026, місцезнаходження: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться  19 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою:  87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, офіс 1.

Річні загальні збори Товариства (надалі – Загальні Збори) проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол  № 01 від 04.03.2019 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. Початок річних загальних зборів акціонерів Товариства об 11.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства  - 15 квітня 2019 року (Станом на 24.00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 05 березня 2019р.) – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 05 березня 2019р.) – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень

 

  1. 1.       Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення річних загальних зборів акціонерів Товариства  лічильну комісію  у склад 2-х осіб:

Голова лічильної комісії – Журбенко Віта Петрівна,

Член лічильної комісії – Сироткіна Ольга Володимирівна.

 

  1. 2.       Затвердження регламенту, порядку  проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь  - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами  лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 

З питання № 14 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

 

3. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Головуючий Загальних Зборів – Степаненко Дмитро Сергійович;

Секретар Загальних Зборів – Чорний Микола Миколайович.

 

4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління  за результатами діяльності Товариства у 2018 році затвердити. Вважати діяльність Правління Товариства задовільною.

 

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

 

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради за результатами діяльності Товариства у 2018 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової Ради Товариства задовільною.

 

6. Затвердження Звіту та висновку Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Вважати діяльність Ревізора Товариства задовільною.

 

7.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

 

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2018 рік.

 

Проект рішення:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 28 106,49 тис. грн.

8.2. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року

 

Проект рішення:

Направити зусилля на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

 

10. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

 

Проект рішення:

10.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарськi договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплi-продажу цiнних паперiв;

фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн;

10.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.

     10.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.

11. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

 

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження Ревізора Товариства Степаненко Дмитра Сергійовича.

 

 12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

У зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Чорному Миколі Миколайовичу підписати статут Товариства в новій редакції та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

13. Внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердження її в новій редакції та скасування дії інших внутрішніх Положень Товариства.

 

Проект рішення:

13.1 У зв’язку з приведенням у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» внести запропоновані зміни до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити її в новій редакції. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

13.2. Скасувати дію внутрішніх Положень Товариства а саме:

- Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про Ревізора Товариства.

Адреса веб-сайту ПрАТ «СК «ФОРТЕ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  – http://forte-ic.com/ua/

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, за місцезнаходженням Товариства: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення  Загальних Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, офіс 1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Чорний Микола Миколайович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних Зборів.

 

Товариство до початку річних Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів та порядку денного річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів (до дати зборів). Товариство має право  надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних Зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний (2018 р.)

Попередній (2017 р.)

Усього активів

233610

283525

Основні засоби (за залишковою вартістю)

128

246

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

193121

224535

Гроші та їх еквіваленти

0

847

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(32373)

(32345)

Власний капітал

32303

32331

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

15000

15000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

18670

51545

Поточні зобов’язання і забезпечення

182637

199649

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(28)

16840

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15000

15000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(1,87)

1122,67

 

Телефон для довідок: (062)-940-98-83.

Голова Правління ПрАТ «СК «ФОРТЕ»                                  М.М. Чорний   

       

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів_19.04.2019 (PDF)

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів_19.04.2019 (підписано ЕЦП)

                                              

Наши партнеры

 
 
Home Новости Повідомлення про Загальні Збори акціонерів 19 квітня 2019