СК Форте — страховая компания

Добро пожаловать на сайт страховой компании «ФОРТЕ»

Здесь Вы можете ознакомиться с широким ассортиментом страховых продуктов, которые предлагает наша компания, а также получить другую подробную информацию о деятельности компании «ФОРТЕ» и ее услугах.

Специалистами «ФОРТЕ» разработаны и постоянно совершенствуются уникальные программы по ключевым видам страхования - страхованию от несчастного случая, страхованию имущества, страхованию бытовой техники и другим.

Если Вы хотите оформить страховку - наши специалисты проконсультируют Вас по любым возникшим вопросам.

Страхование в «ФОРТЕ» отличается доверительными отношениями с нашими Клиентами. Это индивидуальный подход к каждому Клиенту и неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств.

Наша работа – это предоставление качественных услуг для наших клиентов.

Річні Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ»
Місцезнаходження: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, код за ЄДРПОУ 34615026

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства № 01/18 від 02.03.2018 р.) прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 16 квітня 2018 року, за адресою: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, офіс 1.
Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 годин до 1045 годин.
Початок Загальних зборів об 1100 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 2400) .
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02 березня 2018р.) – 15 000 (п’ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень:
1.Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії – Журбенко Віта Петрівна.
Член Лічильної комісії – Сироткіна Ольга Володимирівна.
2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.
Проект рішення:
2.1.Затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних Загальних зборів та порядок голосування:
Час на доповідь - 10 хвилин;
Час на запитання – 2 хвилини;
Час на відповіді – 5 хвилин;
Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.
На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. З питання № 10 Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
3. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.
Проект рішення:
3.1. Обрати Головуючим Зборів Степаненко Дмитро Сергійовича.
3.2. Обрати секретарем Загальних Зборів Чорного Миколу Миколайовича.
3.3. Надати повноваження Степаненко Д.С. та Чорному М.М. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення:
4.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення:
5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням ого установчих документів.
5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році затвердити.
6. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
Проект рішення:
6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6.2. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
Проект рішення:
7.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення:
8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 16 840 439,96 грн.
8.2. Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 16 840 439,96 грн.
8.3.Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 16 840 439,96 грн. направити в покриття збитків минулих років.
8.4. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
Проект рішення:
9.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:
1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:
господарські договори;
договори страхування та перестрахування;
договори купівлi-продажу цінних паперів;
фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).
2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) грн.;
Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критеріям.
Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестрахувальна премія), для господарських договорів та договорів купiвлi-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.
Проект рішення:
10.1.У зв’язку приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Чорному Миколі Миколайовичу підписати статут Товариства в новій редакції.
11. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття Річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення, проведення реєстрації змін до Статуту.
Проект рішення:
11.1. Визначити Голову Правління Товариства Чорного Миколу Миколайовича уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.
11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Чорного Миколу Миколайовича провести державну реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.
12. Припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення:
12.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Журбенко В.П. та Сироткіної О.В. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою -http://forte-ic.com/ua/.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати прове¬дення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо¬ми¬тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден¬ного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, оф. 1, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 87548, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Зелінського, будинок 41/41А, офіс 1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Чорний М.М. (посада - ФІО).

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до ДАТА ЗБОРІВ.). Товариство має право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.
Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)*
Найменування показника Період
Звітний (2017 р.) Попередній (2016р.)
Усього активів 283525 246006
Основні засоби 246 373
Довгострокові фінансові інвестиції 7888 5165
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 218679 126549
Грошові кошти та їх еквіваленти 847 26
Нерозподілений прибуток -32345 -49185
Власний капітал 32331 15491
Статутний капітал 15000 15000
Довгострокові зобов’язання 51545 46831
Поточні зобов’язання 199649 183684
Чистий прибуток (збиток) 16840 -49185
Середньорічна кількість акцій (шт.) 15000 15000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Телефон для довідок: (062)-940-98-83

Уповноважений Наглядовою радою

Голова Правління
ПРАТ «СК «ФОРТЕ» М.М. ЧорнийНаши партнеры

 
 
Home Новости Річні Загальні збори акціонерів