СК Форте — страховая компания

Добро пожаловать на сайт страховой компании «ФОРТЕ»

Здесь Вы можете ознакомиться с широким ассортиментом страховых продуктов, которые предлагает наша компания, а также получить другую подробную информацию о деятельности компании «ФОРТЕ» и ее услугах.

Специалистами «ФОРТЕ» разработаны и постоянно совершенствуются уникальные программы по ключевым видам страхования - страхованию от несчастного случая, страхованию имущества, страхованию бытовой техники и другим.

Если Вы хотите оформить страховку - наши специалисты проконсультируют Вас по любым возникшим вопросам.

Страхование в «ФОРТЕ» отличается доверительными отношениями с нашими Клиентами. Это индивидуальный подход к каждому Клиенту и неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств.

Наша работа – это предоставление качественных услуг для наших клиентов.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ФОРТЕ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34615026

3. Місцезнаходження: 03141 місто Київ, вулиця Солом'янська. буд. 33

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-74-62, (044) 594-74-62

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://forte-ic.com/ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

24.04.2017 року річними Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Протокол № 1 вiд 24.04.2017 р.) було прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в особi Голови Правлiння, та надання згоди на їх укладення протягом не бiльш як одного року з дати цих Зборiв. Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: господарськi договори; договори страхування та перестрахування; договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, землi, нерухомостi, iншого майна та активiв; фiнансовi договори (в тому числi: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, поворотної фiнансової допомоги, позики, розмiщення депозитiв та iншi). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000 (п'ятcот мiльйонiв) грн. При розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 246 006 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 203,25 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 15 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах емiтента - 15 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ,що проголосували "за" прийняття рiшення - 15 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Чорний М.М.

25.04.2017

Наши партнеры

 
 
Home Новости Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 25.04.2017р.